Danh sách cúng dường Vu Lan 2020

13.08.2020
Htr. Thị Lộc 30 €
13.08.2020 Htr. Giác Chánh 100 €
13.08.2020 BGT GĐPT Chánh Dũng - Bùi Thanh Hùng 50 €
14.08.2020   
Htr. Chúc Phục 200 €
17.08.2020 GĐPT Chánh Giác 100 €
17.08.2020 ĐH. Hue Hoa - Tran Thi Cam Lien 200 €
19.08.2020 Htr. Thiện Tịnh 50 €
19.08.2020 Htr. Tâm Vân (Phần Lan) 20 €
19.08.2020 Htr. Huệ Khanh 50 €
19.08.2020 Htr. Huệ An 20 €
19.08.2020 Htr. Đồng Vân 100 €
19.08.2020 Htr. Thiện Giới 50 €
19.08.2020 Htr. Huệ Tường 50 €
19.08.2020 Htr. Huệ Quảng 20 €
19.08.2020 Htr. Từ Chi 50 €
19.08.2020 Htr. Từ Lạc 50 €
19.08.2020 Htr. Từ Phát 50 €
19.08.2020 Htr. Từ Đường 50 €
19.08.2020 GĐPT Chánh Dũng 50 €
20.08.2020 ĐH Phan Chi Nguyen 30 €
21.08.2020 Htr. Nguyên Trí 100 €
21.08.2020 Htr. Hoằng Tùng 100 €
24.08.2020 Phụ huynh GĐPT Chánh Tín 500 €
25.08.2020 ĐH. Nguyen Thi Nguyet 300 €
25.08.2020 ĐH. Tam Bich-Nguyen Dinh (Berlin) 100 €
25.08.2020 ĐH. Hoa Duc (Berlin) 20 €
25.08.2020 ĐH. Hong The - Hoang Thi Kim Chi (Berlin) 50 €
25.08.2020 ĐH. Dieu Thuan - Dieu Hanh (Berlin) 400 €
25.08.2020 ĐH. Dieu Lanh (Meisen) 50 €
27.08.2020 ĐH. Dao Thuy-Uyen 200 €
27.08.2020 BBT GĐPT Chánh Niệm 200 €
27.08.2020 GĐPT Chánh Niệm 200 €
28.08.2020 Htr. Tâm Tịnh 50 €
28.08.2020 Htr. Tâm Bạch 100 €
31.08.2020 Htr. Thiện Mỹ và Htr. Diệu Hạnh 100 €
31.08.2020 GĐPT Pháp Quang 100 €
31.08.2020 Chị GV Hoa (Pháp Quang) 50 €
01.09.2020 Julien Nguyen Thi Thu Hong 300 €
01.09.2020 ĐH. Quang An- Dieu Tu ( Berlin) 100 €
01.09.2020 Dieu Thu + Nhuan Lanh (Phụ huynh Chánh Niệm) 100 €
02.09.2020 GĐPT Chánh Tín 100 €
07.09.2020 GĐPT Minh Hải 50 €
08.09.2020 Htr. Nguyên Thanh 50 €
14.09.2020 Htr. Tâm Cừ 50 €
16.09.2020 Htr. Thi Thiện 50 €
  Tổng cộng 4740 €
 
 

Góc sinh hoạt

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5