Hoa sen sanh trong lửa

… Hoa sen sanh trong lửa

 thật đáng gọi hiếm có …

Đây là câu nói trong Kinh "Duy Ma Cật" thường được nhắc nhở. Ngài Duy Ma Cật là một Bồ-tát ở cõi nước Diệu Hỷ, chỗ Vô Động Như Lai thị hiện làm Trưởng giả ở thành Tỳ Xá Ly, cũng như chư Bồ-tát chịu khổ sở nhúnnhường, với lòng Đại Bi bền chắc, thị hiện vào cõi Ta Bà để hóa độ chúng sanh làm những “Hoa Sen Sanh trong lửa”. Chúng ta cùng đọc một đoạn vấn đáp của Ngài Duy Ma Cật với các Bồ-tát ở cõi Chúng Hương để rõ về chúng sanh ở cõi Ta Bà nầy và vì sao gọi Ta Bà là lửa?

 

* Phật Hương Tích ở cõi nước chúng Hương lấy chi để nói pháp?

 

Phật cõi tôi không dùng văn tự mà chỉ dùng các mùi hương làm cho Người, Trời được luật hạnh. Còn Phật Thích Ca lấy gì để nói pháp?

Chúng sanh cõi nầy can cường khó giáo hóa, cho nên Phật nói lời can cường để điều phục họ. Nói đó là địa ngục, đó là ngạ quỷ, đó là súc sanh … "ví như vôi, ngựa ngang trái không điều phục được, phải đánh đập dữ tợn cho đến thấu xương mới điều phục được. Chúng sanh can cường cũng thế, nên phải dùng tất cả những lời khổ thiết mới có thể đưa họ vào khuôn khổ luật hạnh…"

Đọc đoạn Kinh trên, chúng ta cũng hiểu phần nào, do cộng nghiệp nầy, khiến cả thế giới trùm phủ không khí bịnh hoạn đầy lo âu, sợ sệt. Bịnh "dịch" nầy thật không lường, như huyển, như hóa, như thực, như hư. Bịnh có thể nhẹ, có thể nặng và có đủ kiểu cách. Có quốc gia số tử vong rất ít nhưng có nước nhiều đến phải chôn tập thể. Nói chung người khách không mời, không hẹn Corona nầy, thật không dẽ đối phó và tình trạng bất an nầy, có lẻ cũng còn dài dài!

Tuy nhiên, trong cơn khủng hoảng, dầu sôi lửa bỏng nầy, mọi sự đều giảm thiểu: chợ búa giảm thiểu, thù tạc bạn bè giảm thiểu, làm ăn kinh doanh giảm thiểu … cho đến đi đứng giảm thiểu, người Phật tử chúng ta được dịp nhìn lại chính mình "Phản quan tự kỷ". Nhìn lại rồi, chỉ còn biết sám hối và sám hối! Bao lâu nay, tâm theo Phật của ta thật là hời hợt, tâm theo đời thì cuồn cuộn: ham vui, ham chơi, ham hưởng thụ … Bởi vậy, khi gặp nghịch cảnh thì lòng dạ rối bời. Bao nhiêu Bồ-tát hoặc ẩn hoặc hiển ở chung quanh chúng ta đã nhọc nhằn để vừa cứu độ, vừa răn dạy, không mệt mổi với thời gian bất tận…

 

    Phật dạy 3 điều đơn giản:

- Không làm ác, dù là ác nhỏ cũng phải tránh.

- Tu tập làm việc lành, dù nhỏ nếu làm được cũng không bỏ qua.

- Thường hay xét lổi mình.

    Cả ba, chúng ta điều không làm được:

      - Điều ác nhỏ, không tránh.

      - Điều lành nhỏ, không làm.

      - Thường hay nhìn lổi người.

 

Như con cá sống trong biển, vùng vẩy trong biển, nhưng muối là muối, cá là cá, vì là con cá còn sống. Khi cá chết thì ướp bao nhiêu muối đều đi vào trong thân cá. Bởi vậy bao giờ tự ngã chúng ta hết vùng vẩy, hết ta đây, hết can cường cứng cổ, tâm mềm mại làm một con cá chết thì Đạo pháp mới đi vào trong tâm, chừng đó:

 

Tạc nhựt Dạ xoa tâm

Hôm qua tâm Dạ xoa

Kim triêu Bồ-tát diện

Hôm nay mặt Bồ-tát

Bồ-tát dữ Dạ xoa

Bồ-tát với Dạ xoa

Bất cách nhất điều tuyến

Không cách một lần chỉ

 

Chúng ta đã học: Như Lai hiện diện trong từng vi trần, Như Lai hộ trì tín tâm của chúng sanh. Trong thân, ngoài thân chúng sanh, đều là pháp thân Phật, pháp thân Bồ-tát. Điều đó, cho chúng ta hiểu Phật cùng chúng sanh liên hệ mật thiết và nhứt định có sự cảm ứng bất tư nghì. Khi tâm chúng sanh cầu nguyện Phật là tâm tưởng đó đi vào chân lý của chính tâm tưởng đó. Càng hoạn nạn, càng khó khăn là càng gần Phật, gần Đạo. Băng càng lớn thì nước càng nhiều!

 

Như Saichi, môt tín đồ Tịnh độ chân tông có nói:

84.000 mê lầm, phiền não,

84.000 ánh sáng,

84.000 niềm vui tràng ngập.

Pháp Nhiên Thượng nhân cũng có nói: Như người đi buôn trông chờ trời sáng, nghe gà gáy thì mừng. Người tu Tịnh độ nghe bịnh thì mừng.

Chúng ta chưa được tâm nghe bịnh thì mừng. Nhưng cuộc đời huyễn hóa, vô thường nầy và cuối cùng là cái "chết" thì chúng ta còn gì để lo, mọi sự đều ở ngoài tầm tay của chúng ta, chỉ còn cách: Hẫy trở về niệm Phật "Nam mô A Di Đà Phật".

Đối với người tu Tịnh độ Nhật: Nam mô là chúng ta, là những đứa con lưu lạc và A Di Đà Phật là quê nhà của nó.

Nam mô A Di Đà Phật là: con đã đến, con đã về nhà!

Chúng ta cùng nhau niệm Phật. Niệm Phật cho chính mình, cho mọi người và cho binh "dịch" Corona. Cầu nguyện cho mọi người bình yên trong cuộc sống, bình yên phút lâm chung ở trong tay của Phật A Di Đà.

 

Quang minh biến chiếu

Thập phương thế giới

Niệm Phật chúng sanh

Nhiếp thủ bất xã.

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát

Nam-mô A Di Đà Phật

Bác Gia Trưởng GĐPT Minh Hải

Ngọc Thanh

 
 

Góc sinh hoạt

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5