Hình ảnh của kỳ trại Anôma Ni Liên 2014 tại Nürnberg

1
2
3
4
5
6
7
7.1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
21
22
23
24
25
27
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
IMG_0208
IMG_0225
IMG_0283
IMG_0300
IMG_0305
IMG_0333
IMG_0355
IMG_0426
IMG_0465
IMG_0485
01/47 
start stop bwd fwd