Hội nghị thường niên GĐPT VN tại Đức từ ngày 24.11 đến 26.11.2017

Hội nghị năm nay được tổ chức tại chùa Linh Thứu thuộc thành phố Bá Linh, từ ngày 24 đến 26 tháng 11. Lồng trong hội nghị kỳ này có chương trình Tu Dưỡng Huynh Trưởng.

Thành phố Bá Linh nơi có GĐPT Chánh Niệm sinh hoạt, có Htr. cấp Dũng Thị Lộc và Htr. cấp Tấn Tâm Bạch, có chùa Linh Thứu, Sư trụ trì là Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước - cũng là vị Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT địa phương, Sư luôn sẳn lòng yểm trợ các sinh hoạt GĐPT, từ nhu cầu địa phương đến Ban Hướng Dẫn, do vậy hội nghị đã được tổ chức tại chùa nhiều lần.

Bên cạnh đơn vị Chánh Niệm là chủ nhà, còn có 5 đơn vị Minh Hải, Tâm Minh, Chánh Dũng, Pháp Quang, Chánh Tín về phó hội, năm nay vắng đơn vị Chánh Giác giờ chót báo không về được. Tổng số lượng về phó hội và tham dự khóa tu dưỡng có 42 anh chị. Đặc biệt năm nay thành phần tham dự trẻ nhiều, tinh thần rất cao, đó là những anh chị sanh trưởng ở hải ngoại, vừa trải qua khóa huấn luyện Huynh Trưởng sơ cấp và cấp một.   

Đọc thêm...
 

Hội Nghị và Tu Dưởng Huynh Trưởng tại chùa Linh Thứu 2017

Hop Huynh Truong - 105 of 651
Hop Huynh Truong - 107 of 651
Hop Huynh Truong - 117 of 651
Hop Huynh Truong - 119 of 651
Hop Huynh Truong - 12 of 651
Hop Huynh Truong - 120 of 651
Hop Huynh Truong - 123 of 651
Hop Huynh Truong - 124 of 651
Hop Huynh Truong - 129 of 651
Hop Huynh Truong - 132 of 651
Hop Huynh Truong - 135 of 651
Hop Huynh Truong - 138 of 651
Hop Huynh Truong - 146 of 651
Hop Huynh Truong - 15 of 651
Hop Huynh Truong - 150 of 651
Hop Huynh Truong - 159 of 651
Hop Huynh Truong - 162 of 651
Hop Huynh Truong - 164 of 651
Hop Huynh Truong - 165 of 651
Hop Huynh Truong - 166 of 651
Hop Huynh Truong - 172 of 651
Hop Huynh Truong - 175 of 651
Hop Huynh Truong - 181 of 651
Hop Huynh Truong - 183 of 651
Hop Huynh Truong - 185 of 651
Hop Huynh Truong - 193 of 651
Hop Huynh Truong - 2 of 651
Hop Huynh Truong - 202 of 651
Hop Huynh Truong - 208 of 651
Hop Huynh Truong - 219 of 651
Hop Huynh Truong - 222 of 651
Hop Huynh Truong - 228 of 651
Hop Huynh Truong - 235 of 651
Hop Huynh Truong - 237 of 651
Hop Huynh Truong - 241 of 651
Hop Huynh Truong - 245 of 651
Hop Huynh Truong - 248 of 651
Hop Huynh Truong - 257 of 651
Hop Huynh Truong - 26 of 651
Hop Huynh Truong - 263 of 651
Hop Huynh Truong - 264 of 651
Hop Huynh Truong - 265 of 651
Hop Huynh Truong - 266 of 651
Hop Huynh Truong - 269 of 651
Hop Huynh Truong - 271 of 651
Hop Huynh Truong - 272 of 651
Hop Huynh Truong - 273 of 651
Hop Huynh Truong - 274 of 651
Hop Huynh Truong - 275 of 651
Hop Huynh Truong - 277 of 651
Hop Huynh Truong - 278 of 651
Hop Huynh Truong - 287 of 651
Hop Huynh Truong - 293 of 651
Hop Huynh Truong - 297 of 651
Hop Huynh Truong - 302 of 651
Hop Huynh Truong - 306 of 651
Hop Huynh Truong - 31 of 651
Hop Huynh Truong - 313 of 651
Hop Huynh Truong - 317 of 651
Hop Huynh Truong - 322 of 651
Hop Huynh Truong - 325 of 651
Hop Huynh Truong - 335 of 651
Hop Huynh Truong - 336 of 651
Hop Huynh Truong - 337 of 651
Hop Huynh Truong - 344 of 651
Hop Huynh Truong - 351 of 651
Hop Huynh Truong - 352 of 651
Hop Huynh Truong - 353 of 651
Hop Huynh Truong - 357 of 651
Hop Huynh Truong - 358 of 651
Hop Huynh Truong - 359 of 651
Hop Huynh Truong - 363 of 651
Hop Huynh Truong - 366 of 651
Hop Huynh Truong - 369 of 651
Hop Huynh Truong - 370 of 651
Hop Huynh Truong - 371 of 651
Hop Huynh Truong - 372 of 651
Hop Huynh Truong - 377 of 651
Hop Huynh Truong - 378 of 651
Hop Huynh Truong - 379 of 651
Hop Huynh Truong - 380 of 651
Hop Huynh Truong - 381 of 651
Hop Huynh Truong - 382 of 651
Hop Huynh Truong - 389 of 651
Hop Huynh Truong - 398 of 651
Hop Huynh Truong - 4 of 651
Hop Huynh Truong - 40 of 651
Hop Huynh Truong - 400 of 651
Hop Huynh Truong - 402 of 651
Hop Huynh Truong - 404 of 651
Hop Huynh Truong - 408 of 651
Hop Huynh Truong - 410 of 651
Hop Huynh Truong - 42 of 651
Hop Huynh Truong - 420 of 651
Hop Huynh Truong - 423 of 651
Hop Huynh Truong - 426 of 651
Hop Huynh Truong - 428 of 651
Hop Huynh Truong - 43 of 651
Hop Huynh Truong - 431 of 651
Hop Huynh Truong - 441 of 651
Hop Huynh Truong - 444 of 651
Hop Huynh Truong - 447 of 651
Hop Huynh Truong - 448 of 651
Hop Huynh Truong - 449 of 651
Hop Huynh Truong - 452 of 651
Hop Huynh Truong - 453 of 651
Hop Huynh Truong - 456 of 651
Hop Huynh Truong - 458 of 651
Hop Huynh Truong - 460 of 651
Hop Huynh Truong - 462 of 651
Hop Huynh Truong - 463 of 651
Hop Huynh Truong - 467 of 651
Hop Huynh Truong - 472 of 651
Hop Huynh Truong - 479 of 651
Hop Huynh Truong - 481 of 651
Hop Huynh Truong - 482 of 651
Hop Huynh Truong - 484 of 651
Hop Huynh Truong - 485 of 651
Hop Huynh Truong - 488 of 651
Hop Huynh Truong - 489 of 651
Hop Huynh Truong - 492 of 651
Hop Huynh Truong - 493 of 651
Hop Huynh Truong - 496 of 651
Hop Huynh Truong - 506 of 651
Hop Huynh Truong - 507 of 651
Hop Huynh Truong - 513 of 651
Hop Huynh Truong - 514 of 651
Hop Huynh Truong - 515 of 651
Hop Huynh Truong - 516 of 651
Hop Huynh Truong - 519 of 651
Hop Huynh Truong - 52 of 651
Hop Huynh Truong - 524 of 651
Hop Huynh Truong - 528 of 651
Hop Huynh Truong - 532 of 651
Hop Huynh Truong - 536 of 651
Hop Huynh Truong - 540 of 651
Hop Huynh Truong - 541 of 651
Hop Huynh Truong - 544 of 651
Hop Huynh Truong - 545 of 651
Hop Huynh Truong - 548 of 651
Hop Huynh Truong - 555 of 651
Hop Huynh Truong - 562 of 651
Hop Huynh Truong - 567 of 651
Hop Huynh Truong - 571 of 651
Hop Huynh Truong - 572 of 651
Hop Huynh Truong - 575 of 651
Hop Huynh Truong - 581 of 651
Hop Huynh Truong - 597 of 651
Hop Huynh Truong - 598 of 651
Hop Huynh Truong - 6 of 651
Hop Huynh Truong - 60 of 651
Hop Huynh Truong - 602 of 651
Hop Huynh Truong - 603 of 651
Hop Huynh Truong - 604 of 651
Hop Huynh Truong - 608 of 651
Hop Huynh Truong - 61 of 651
Hop Huynh Truong - 612 of 651
Hop Huynh Truong - 615 of 651
Hop Huynh Truong - 619 of 651
Hop Huynh Truong - 622 of 651
Hop Huynh Truong - 630 of 651
Hop Huynh Truong - 640 of 651
Hop Huynh Truong - 643 of 651
Hop Huynh Truong - 66 of 651
Hop Huynh Truong - 72 of 651
Hop Huynh Truong - 73 of 651
Hop Huynh Truong - 74 of 651
Hop Huynh Truong - 84 of 651
Hop Huynh Truong - 96 of 651
Hop Huynh Truong - 101 of 651
001/170 
start stop bwd fwd

 

Diễn văn Khai Mạc Hội Nghị Thường Niên GĐPT VN tại Đức
(24-26.11.2017 tại đoàn quán GĐPT Chánh Niệm - chùa Linh Thứu - Bá Linh)


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch Đại Đức Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT VN tại Đức,
Kính bạch Ni Sư Thích Nữ Huệ Thanh, Ni chúng chùa Linh Thứu
Kính thưa Bác Gia Trưởng GĐPT Chánh Niệm,
Kính thưa quý Huynh Trưởng niên trưởng, cùng toàn thể anh chị Huynh Trưởng về tham dự Hội nghị và Khóa tu dưỡng Huynh Trưởng 2017.

Trước hết chúng con kính đảnh lễ tri ân Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh đã hứa khả hướng dẫn 2 Khóa tu dưỡng Huynh Trưởng năm 2017 và 2018, đây là phước báu lớn đối với chúng con khi được Thầy thường xuyên sách tấn, nhắc nhở tu học.

Sau đến, chúng con kính đảnh lễ tri ân Ni Sư Trụ Trì chùa Linh Thứu, hiện đang Phật sự ở xa, đã nhận lời bảo trợ cho Hội nghị và chương trình tu dưỡng; Chúng con cũng xin tri ân Ni Sư Thích Nữ Huệ Châu đã sắp xếp chuẩn bị các nhu cầu bảo trợ, và Ni Sư Thích Nữ Huệ Thanh đã quan lâm chứng minh Lễ khai mạc hôm nay.

Chúng con kính cám ơn sự hiện diện hỗ trợ tinh thần của Bác Gia Trưởng Chánh Niệm,

Chúng em kính mừng đón 2 Huynh Trưởng niên trưởng của Đức quốc, Htr. cấp Dũng Thị Lộc và Htr. cấp Tấn Tâm Bạch, luôn đồng hành cùng Ban Hướng Dẫn để hỗ trợ.

Kính thưa quý Anh Chị Trưởng hiện diện,

Đọc thêm...
 

Mừng chu niên GĐPT Đức Quốc

1
Hinh 106
Hinh 109
Hinh 112
Hinh 113
Hinh 114
Hinh 12
Hinh 123
Hinh 129
Hinh 130
Hinh 139
Hinh 153
Hinh 158
Hinh 159
Hinh 164
Hinh 169
Hinh 170
Hinh 173
Hinh 190
Hinh 191
Hinh 193
Hinh 195
Hinh 197
Hinh 2
Hinh 200
Hinh 201
Hinh 202
Hinh 205
Hinh 206
Hinh 208
Hinh 209
Hinh 210
Hinh 212
Hinh 213
Hinh 214
Hinh 215
Hinh 217
Hinh 221
Hinh 222
Hinh 223
Hinh 226
Hinh 227
Hinh 27
Hinh 278
Hinh 279
Hinh 28
Hinh 280
Hinh 282
Hinh 283
Hinh 285
Hinh 288
Hinh 289
Hinh 29
Hinh 294
Hinh 297
Hinh 298
Hinh 299
Hinh 30
Hinh 300
Hinh 305
Hinh 308
Hinh 309
Hinh 31
Hinh 312
Hinh 316
Hinh 318
Hinh 319
Hinh 32
Hinh 320
Hinh 322
Hinh 323
Hinh 325
Hinh 327
Hinh 329
Hinh 33
Hinh 331
Hinh 334
Hinh 347
Hinh 348
Hinh 349
Hinh 35
Hinh 350
Hinh 352
Hinh 354
Hinh 355
Hinh 356
Hinh 357
Hinh 36
Hinh 360
Hinh 361
Hinh 362
Hinh 37
Hinh 42
Hinh 43
Hinh 44
Hinh 45
Hinh 46
Hinh 47
Hinh 49
Hinh 54
Hinh 55
Hinh 56
Hinh 58
Hinh 63
Hinh 66
Hinh 69
Hinh 7
Hinh 72
Hinh 78
Hinh 8
Hinh 94
Hinh 95
Hinh 97
Hinh 98
001/114 
start stop bwd fwd

 

 

Lễ Phát Nguyện tu học  Bậc Lực 1 Hải Ngoại tại chùa Bảo Quang Hamburg

Đầu tháng 05.2017 trong dịp lễ Phật Đản tại Tổ Đình Viên Giác Hannover - Đức Quốc, Htr. Tâm Bạch, phó chủ nhiệm ban điều hành khóa học bậc Lực 1 Hải Ngoại, cung thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác quang lâm chứng minh buổi lễ khai khóa vào ngày 27.05.2017. Hòa Thượng hoan hỷ hứa khả và cho biết vào thời điểm ấy ngài ở chùa Bảo Quang – Hamburg, nhân lễ Phật Đản được tổ chức tại đây. Được chị Tâm Bạch thông báo cho biết điều ấy, các anh chị em vui mừng chuẩn bị hành trang, sắp xếp thời gian về tham dự và hổ trợ tinh thần quý anh chị Huynh trưởng học viên.
Chiều ngày 27.05. quý anh chị các nơi đã vân tập về chùa.

Đọc thêm...
 

quytuthien

congtac tuthien2016

hocbong lamvien

 

 

KHÓA GIÁO LÝ GĐPT ĐỨC QUỐC KỲ THỨ 21 - 2017 SINH HOẠT NGÀNH OANH

sosinhhoatHằng năm cứ vào dịp lễ Phục Sinh thời tiết lúc lạnh lúc ấm, cũng là thời điểm các anh chị em Huynh Trưởng Ngành Oanh bắt đầu líu lo trên những trang Whatsapp và Email. Chương trình sinh hoạt cho Khóa Học cũng như tu học của Ngành đã được đưa lên, và những công việc đã được phân chia cho từng anh chị Trưởng coi Ngành. Không chỉ các Htr. coi Ngành mà luôn cả Thầy CVGH cũng đã bị Từ Lạc "dí" vì những phần quà để tặng cho các em. "Bạch Thầy, chúng con cần cho mỗi lớp học 3 phần quà. Oanh Vũ có 4 lớp, Thiếu 3 lớp và Thanh 1 lớp. Như vậy đến 24 phần quà Thầy. ....dạ, còn quà thưởng cho các em học thuộc Kinh nữa Thầy!" "Hmmm...Thầy sẽ mua cho mỗi em một cái bánh Herzschokolade thiệt là lớn! Thầy hết Ideen rồi. (Vì hằng năm Thầy phải lo đến mấy chục phần quà thưởng cho các em) ;-)... được rồi, Từ Lạc cứ cho Thầy biết số lượng và Thầy sẽ lo phần quà cho các em."

Đọc thêm...
 

Khóa JuLeiCa

Xe lữa lăn bánh chở tôi đến nơi tổ chức khóa JuLeica, nơi tôi sẽ cùng anh chị em Chánh Dũng tham dự khóa huấn luyện. Đối với tôi khóa này rất đặc biệt, vì đây là khóa huấn luyện của người Đức, nên chúng tôi sẽ trao đổi với nhau bằng tiếng Đức thay vì tiếng Việt.

huynhtruong2Chữ „JuLeiCa“ này có thể quen thuộc với Huynh Trưởng ở Đức hoặc Thụy Sĩ, đó là chữ viết tắt của „Jugendleiter-Card“, tạm dịch là „thẻ Huynh Trưởng“ cho dễ hiểu.

Nhưng tại sao chúng tôi cần thẻ này? Xin trả lời bằng một sự việc đã xảy ra như sau: trong một chuyến công tác Vu Lan tại chùa Viên Giác, tôi đang đứng trong sân chùa, thì một chiếc xe cảnh sát dừng trước mặt. Cảnh sát mở cách cửa xe phia sau, tôi phát hiện trên xe có một em Việt Nam tuổi Thiếu niên, tôi nhận ra em không phải là đoàn viên GĐPT, nhưng em đăng ký đi chung xe bus của Chánh Niệm. Cảnh sát cho biết, em bị bắt vì tội xịt sơn lên tường, và họ đòi gặp ba má em. Chùa khá lớn và Phật tử khá đông, nên muốn tìm được mẹ của em cũng rất khó. Thấy vẻ lo sợ của em, nên tôi muốn hỏi vài câu với cảnh sát, nhưng họ nói: họ chỉ nói chuyện với ba má, hay người được ba mẹ ủy nhiệm hoặc „Judendleiter“, thế là tôi không giúp gì cho em được vì các điều kiện trên. Nếu không gặp được ba mẹ ở chùa, họ sẽ chở em về sở cảnh sát để điều tra tiếp.

Đọc thêm...
 

 

quyetdinh lientrai

thongtulientrai

Vui lòng download các mẩu đơn tham dự trại dưới đây:

Đơn xin dự trại Lộc Uyển - A Dục

Lý lịch trại sinh A Dục

Lý lịch trại sinh Lộc Uyển

 

 

 

Bữa cơm từ thiện gây quỹ cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung Việt Nam

Phóng viên GĐPT Tâm Minh

Nhận được thơ kêu gọi giúp đỡ nạn nhân lũ lụt miền Trung từ Giáo Hội PGVN TN Âu Châu và từ các Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Hải Ngoại, Âu Châu, Đức Quốc.

Chúng tôi lên mạng để xem tin tức của cơn lụt vừa qua. Trong hình và trong các phim phóng sự, chúng tôi chỉ nhình thấy được vài nóc nhà nhô khỏi mặt nước. Những cánh tay vô vọng, những ánh mắt cầu cứu của những người bị nạn. Nhấc điện thoại chúng tôi liên lạc với anh Thư ký của Chi hội Phật tử Hannover:

- „Anh ơi, dân mình cần sự giúp đỡ, lũ lụt nặng quá. Chúng ta xin phép tổ chức bữa cơm từ thiện cứu lụt đi anh.“
- „Được rồi, anh liên lạc với quý Thầy, các em chuẩn bị làm giấy mời và quảng cáo nghe!“

Hòa Thượng Phương Trượng và quý Chư Tôn Đức chùa Viên Giác đồng thuận với chương trình gây quỹ này.

Công việc được phân công. Các Huynh Trưởng của GĐPT Tâm Minh bắt đầu lên chương trình và chọn ngày thuận tiện để tổ chức.

Chúng tôi liên lạc được với Thầy Trụ Trì. Thầy cho biết ngày 13.11. Thầy có ở Chùa. Mừng quá, thỉnh Thầy có giờ cầu an, cầu siêu rồi thuyết pháp …

GĐPT lo vấn đề trang trí hội trường, làm biểu ngữ, sắp bàn ghế, cắm hoa, chương trình văn nghệ, múa lân …Chi Hội và Phụ Huynh nấu ăn, kêu gọi ủng hộ các món ăn.

Sau khi gởi thơ mời và quảng cáo đi thì danh sách các vị ân nhân được cập nhật liên tục. Đến ngày 12.11. nhầm tính có hơn 20 món ăn chính và tráng miệng như chè, bánh …

Ngày Thứ Bảy 12.11. các Huynh Trưởng, các em ngành Thanh, ngành Thiếu, cùng một vài Phụ Huynh về Chùa để trang trí hội trường và tổng dợt vài bài hát.

Đọc thêm...
 

Chuyến đi thăm Chánh Tín nhân Lễ Tổng Kết 2016

Nhận lời mời của Chánh Tín, tôi và chị Từ Đường đại diện BHD Đức đến thăm ngày 17.12.2016, là ngày tổ chức lễ tổng kết của đơn vị này. Chuyến đi này nhằm mục đích hỗ trợ tinh thần anh chị em Chánh Tín, đơn vị ở xa nhất tại Đức. Chị Từ Đường đi xe buýt, tôi đi xe lữa, gặp nhau tại nhà ga München. Trước khi lên đường, anh chị trong Ban Thường Vụ đã gởi gấm nhiều điều tốt đẹp, nên khi gặp tại đây, trong lòng đầy phấn khởi, như đang mong chia sẻ năng lượng cho anh chị em Chánh Tín, nhất là những anh chị đang gặp nhiều chướng duyên.

Anh Minh An (a. Thắng), cựu LĐT của đơn vị ra đón chúng tôi, anh đương là UV Doanh Tế của BHD Đức, nên giữa chúng tôi không mấy xa lạ, ngay cả con trai của anh, em Oanh Vũ tên Tất Đạt, không gặp chúng tôi đã 2 năm, mà khi thấy chúng tôi, em đã vẫy tay từ xa. Ngày mà em Đạt sanh ra cũng rất đặc biệt, em sanh vào ngày du ngoạn ngành Thanh của BHD Đức, anh Minh An lúc đó là Ủy viên ngành Thanh. Nhận cú điện thoại em chào đời trong lúc anh chị ngành Thanh đang trà đàm bên ánh đèn khuya, nên chương trình du ngoạn hôm sau có thêm mục thưởng ngoạn nhà bảo sanh có một không hai.

Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 5
 

Góc sinh hoạt

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5